Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

LEONARDO DA VINCI


Το ερευνητικό πρόγραμμα “Discovering the Archaeologists of Europe” που διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci του Ηνωμένου Βασιλείου ασχολείται με το επάγγελμα του αρχαιολόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αυτή που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είχε ως πρότυπο τις αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποίησε το Institute of Field Archaeology κατά το παρελθόν (1997/98 και 2002/03). Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος είχε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ταύτιση, συλλογή, ποσοστικοποίηση και διάδοση πληροφοριών της αγοράς εργασίας για το επάγγελμα του αρχαιολόγου στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να υπάρξουν οφέλη σε θέματα επαγγελματικού σχεδιασμού και λειτουργίας των φορέων αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου απόδοσης των αρχαιολόγων.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα εξής θέματα:

Αριθμός, φύλο, ηλικία και εθνικότητα των αρχαιολόγων
Θέση των ΑΜΕΑ στο επάγγελμα του αρχαιολόγου
Επιστημονικά προσόντα των αρχαιολόγων
Εύρος και εξέλιξη του επαγγέλματος
Ανάγκες εκπαίδευσης και ελλείψεις δεξιοτήτων
Αμοιβές των αρχαιολόγων

Η έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο επάγγελμα του αρχαιολόγου και συγκέντρωσε στοιχεία για τους αμειβόμενους και για τους εθελοντές. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε φορείς που απασχολούν ή εικάζεται ότι απασχολούν αρχαιολόγους, όχι σε αρχαιολόγους ατομικά. Χρονικό σημείο αναφοράς είναι το έτος 2007. Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν ταχυδρομικά αλλά ήταν και παραμένουν διαθέσιμα για συμπλήρωση online στον ιστοτόπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ( www.sea.org.gr ).
Από τα 328 ερωτηματολόγια που εστάλησαν, απαντήθηκαν τα 81 (ποσοστό 25%).
Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα θα συμπεριληφθούν στη γενική περίληψη και σύνοψη του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Κύπρος) συμβάλλοντας στην περιγραφή του επαγγέλματος στις χώρες αυτές.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε και να σχολιάσετε ηλεκτρονικά, τόσο την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του προγράμματος, όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
Επίσης στον ιστοτόπο του ΣΕΑ θα παραμείνει διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο, για όποιον φορέα ενδιαφέρεται να το συμπληρώσει, εφόσον η αναγκαιότητα της διαρκούς ενημέρωσης των πληροφοριών που συνελέγησαν θα οδηγήσει στην επανάληψη του προγράμματος με διεύρυνση των συμμετεχόντων φορέων.


Σας ευχαριστούμε


Ο Πρόεδρος του ΣΕΑ
Δημήτριος Αθανασούλης
Η Γενική Γραμματέας του ΣΕΑ
Άλκηστις Παπαδημητρίου